• طبقه بندی خدمات
  • مدل‌سازی و مدیریت فرآیندها
   • برنامه‌ریزی اجرایی در پروژه‌ها بر اساس ماهیت پروژه‌ها و استانداردهای مرتبط
   • شناسایی، بازمهندسی و طراحی فرایندها در راستای بهبود روش‌های اجرای کار
   • ارزیابی و آسیب‌شناسی سازمانی
   • طراحی استانداردهای لازم برای تدوین و مستندسازی پروژه‌ها (راه‌اندازی دفاتر مدیریت پروژه (PMO))
   • طراحی مدل گردش اطلاعات و فرم‌ها و گزارشات مرتبط با اجرا
   • بررسی و ارائه پیشنهادات جهت بکارگیری ابزارها و نرم‌افزارهای عمومی جهت تسهیل و تسریع در مدیریت فرایندها و رویه‌های اجرایی
   مدل‌سازی و مدیریت فرآیندها
 • دسترسی سریع