• طبقه بندی خدمات
  • مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه
   • ارائه خدمات مرتبط با ارزیابی پیشنهادات فنی مناقصات (Proposal)   و تنظیم قرارداد‌های فناوری اطلاعات
   • مشاوره کیفیت در قالب تهیه و پیاده‌سازی روش‌ها و دستورالعمل‌های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت و اعلام نظر در مورد عملیات اجرایی پروژه‌های فناوری اطلاعات 
   • ارائه خدمات مشاوره امنیت (کنترل امنیت سیستم‌ها، تست و ارزیابی امنیتی سیستم‌ها و ...)
   • ارائه خدمات راهبری طرح‌های فناوری اطلاعات
   • ارائه خدمات مشاوره جهت تعیین نیازمندیها و مشخصات فنی تامین تجهیزات و سخت‌افزارهای خدمات بانکی

    

   مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه
 • دسترسی سریع