• طبقه بندی خدمات
  • خدمات تحقیق و توسعه
   • شناسایی و ارائه طرح‌ها و فناوری‌های نوین در حوزه خدمات بانکی
   • شناسایی و الگوبرداری مدل‌های ارائه خدمات بر اساس تجربیات موفق (Best Practices)‌ در سطح ملی و جهانی 
   • بررسی و ارایه پیشنهاد در بکارگیری محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیشرفته در بانکداری الکترونیکی

    

   خدمات تحقیق و توسعه
 • دسترسی سریع