• بیانیه ماموریت

   • صیانت و حفظ و برپانگهداری  سیستم بانکدار ی جامع متمرکز قوامین (ICBA)
   • ارایه و پیاده سازی راهکارهای مبتنی بر فناوریهای نوین در رفع نیازمندیهای قوامین
   • ایجادقابلیت و توانمندسازی قوامین در بکارگیری و توسعه فناوریهای آتی
   • ایجاد محموعه ای دانش بنیان به منطور حفظ و افزایش مزیت رقابتی ،رشد  ارزش افزوده بانک قوامین 
   • ایجاد سازوکارمناسب به منظور حفظ ، ارتقاء و برقراری جریان مستمردانش و تکنولوژی روز به مجموعه قوامین
   • ایجاد شرکتی دانش محور ، نوآور ، پیشرو در صنعت بانکداری الکترونیک و جز3 شرکت برتر تاثیرگذار در حوزه فناوری کشور
 • دسترسی سریع