• چشم انداز

      رشد وشکوفایی وتحولات فناوری اطلاعا ت دنیای پیش رو را خواهد ساخت در دنیای آینده حوزه فنا وری اطلاعات نه تنها تاثیر ی عمیق درشکل گیری ساختارها و روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی جوامع خواهد داشت بلکه نقشی شگرف درتعامل تمدنها ، صلح جهانی وکاهش آلام بشری ایفا خواهد نمود کسب و کار در دهکده جهانی بر پایه و محورتحولات IT شکل خواهد گرفت. ما در تدبیر تراکنش ایرانیان برآنیم که با اتکا به فرهنگ اسلامی ایرانی ، شایستگی ها ،خلاقیت هاو توانمندیهای نیروهای انسانی داخلی و منابع و زیر ساخت های کشورمان سهمی مهم و نقشی اثربخش در این تحولات داشته باشیم.

  • دسترسی سریع