• مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

    
    
   صمد شهبازی
    هیئت مدیره
    
    
   سید امیر جعفر جوزی
   عضو هیئت مدیره 
    
    
    
    
    
   حسین مقدسی
   مدیرعامل

    

 • دسترسی سریع