• مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

    
    
   جناب آقای صمد شهبازی
    رئیس هیئت مدیره
    
    
   جناب آقای سید امیر جعفر جوزی
   نائب رئیس هیئت مدیره 
    
   جناب آقای مهدی قشقایی
   عضو هیئت مدیره  
    
    
    
   جناب آقای حسین مقدسی
   مدیرعامل

    

 • دسترسی سریع